تعرفه پشتیبانی و نگهداری وب سایت

تعرفه خدمات پشتیبانی
برنزینقره ایطلایی
تغییر رمزهای عبور فراموش شده2 بار4 بارنامحدود
پاسخگویی و رفع ایراد تلفنی10 تماس20 تماسنامحدود
بروزرسانی هسته سایت3 بار (هر 4 ماه)6 بار (هر 2 ماه)نامحدود
بروزرسانی افزونه ها3 بار (هر 4 ماه)6 بار (هر 2 ماه)نامحدود
تعریف ایمیل10 ایمیل20 ایمیلنامحدود
بازیابی فایل پشتیبان در صورت لزوم1 بار3 بارنامحدود
ارائه آموزش در محل کارفرما1 ساعت3 ساعت10 ساعت
رفع خطای احتمالی سایت3 بار6 بارنامحدود
مانیتورینگ امنیتیندارددارددارد
بروزرسانی اطلاعاتندارد10 صفحه (ویرایش یا جدید)40 صفحه (ویرایش یا جدید)
مدت زمانیک سالیک سالیک سال
قیمت900000 تومان1800000 تومان3500000 تومان