نوشته‌ها

مختصر نویسی css

نوشتن CSS به صورت مختصر یا بلند ، چه موقع از کدام استفاده کنیم؟

/
نوشتن CSS به صورت مختصر یا بلند ، چه موقع از کدام استفاده کنی…